A place for Shayari, Marathi Hindi status updates, Marathi images, Timeline Covers

Marathi Joke Status Updates


मुलगा देवाला
मुलगा - देवा.. भारत ते अमेरीका रोङ बनव ना..

देव - (थोङा विचार करुन) नाही रे मुला.. नाही जमनार खुप म्हणजे खुप अवघङ आहे.
दुसरं काही माग.

मुलगा - (थोङा विचार करुन) ठिक आहे...मग मुलींना अस बनव की...त्या एकाच boyfriend बरोबर सिनसीअर राहतील.

देव - (क्षणाचाही विलंब न लावता) मुला सांग तुला भारत ते अमेरीका रोङ दोन पदरी पाहीजे का चार पदरी पाहीजे?


एक कॉलेजची विद्यार्थीनी, एकदा क्लासमधे लेट आली.
.
शिक्षक : तु आज लेट का आलीस?
.
मुलगी : सर, एक मुलगा माझ्या मागे मागेयेत होता.
.
.
शिक्षक : पण त्यामुळे तर तू लवकर यायला पाहिजे, मग लेट का झालीस.
.
.
.
मुलगी : सर तो मुलगा फारच हळू हळू चालतहोता..


म्याडम - झंप्या!! होमवर्क केलास का मी सांगितलेला?
चम्या - तुम्ही माझे परीक्षेचे पेपर तपासले का?

म्याडम - नाही अजून..मला दुसरे पण पेपर चेक करायचेत..
.
.
.
.
.
.
.
चम्या - हा मग मला पण दुसरे होमवर्क आहेत...

मेडम बेहोश........ चम्या मदहोश......... :P


गंप्या एका मुलीला मिनी स्कर्ट मध्येपाहतो आणि विचारतो तुला आई ओरडत नाहीका?
ती मुलगी :- हो,
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
आजच ओरडली, तिचा ड्रेस घातला म्हणून...!!


गुरुजीः बंड्या तु शाळेत कशाला येतोस ?.
बंड्याः विद्यासाठी गुरुजी.
गुरुजीः मग तु वर्गात का झोपला होतास...
बंड्याः काय गुरुजी एकदम सोपं आहे.
अहो आज विद्या आली नाही म्हणुन झोपलो होतो गुरुजी

Prev  1234Next
Marathi Status